zoek website

PREZO

Zorgprestaties staan centraal

PREZO is opgebouwd vanuit de zorgrelatie tussen cliënt en medewerker. Centraal in dit instrument staan de prestaties voor de cliënt. Dit betekent dat PREZO een instrument is dat helpt de omslag te maken van denken vanuit randvoorwaarden naar denken vanuit prestaties. PREZO legt een heldere relatie tussen prestaties en de indicatoren uit het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. PREZO volgt daarbij de structuur van de normen met het onderscheid tussen pijlers, domeinen en voorwaarden. In de PREZO training wordt dit nader toegelicht.

Instrument voor medewerkers

PReZO SchemaPREZO laat per prestatie zien welke activiteiten van medewerkers kunnen bijdragen aan de betreffende prestatie (en indicatoren). Hiermee maakt PREZO de kwaliteit van zorg heel herkenbaar voor medewerkers en overbrugt daarmee de kloof tussen de dagelijkse praktijk en het beleid.

Instrument voor management

PREZO maakt ook zichtbaar welke voorwaarden nodig zijn om medewerkers die activiteiten ook daadwerkelijk te kunnen laten verrichten. PREZO levert hierbij een ‘toolkit' met informatie en instrumenten. Om PREZO vanuit organisatieperspectief compleet te laten zijn, is ‘verantwoord ondernemen' als prestatie toegevoegd. In de PREZO implementatietraining wordt dit nader ingevuld.

Instrument voor verbetering

De prestaties worden op twee manieren gemeten: via indicatoren uit het Kwaliteitskader Verantwoorde zorg waarvoor de organisatie zelf metingen verricht (‘meetweek') en via een onafhankelijk cliëntenwaarderingsonderzoek (CQ-index). PREZO biedt een handreiking voor organisaties hoe de prestaties te realiseren: met het evaluatie-instrument kan men beoordelen of de prestaties worden geleverd en welke verbeterdoelen hier eventueel uit afgeleid kunnen worden. Dit instrument kan ook op team- en afdelingsniveau worden toegepast. Het verdient aanbeveling de invoering planmatig in te voeren, hiertoe hebben we op basis van onze ervaringen een PREZO draaiboek/ stappenplan ontwikkeld om het systeem/instrument in uw organisatie te implementeren.

Relatie met bestaande kwaliteitssystemen

Met de structuur van PREZO, die vanuit prestaties voor de cliënt is opgebouwd, is een nieuwe generatie kwaliteitssystemen ingeluid. Duidelijk anders is dat de aandacht voor protocollen en procedures (systeem) verschuift naar de aandacht voor prestaties.

PREZO is een verantwoord alternatief voor bestaande kwaliteitssystemen.

Het PREZO kwaliteitssyteem is  certificeerbaar en D~Web heeft in de afgelopen jaren ruim 10 organisaties (meer dan 60 locaties) succesvol begeleid naar een zilveren of gouden keurmerk 'Verantwoorde Zorg en Verantwoord Ondernemen'. Het keurmerk is geaccrediteerd door de Raad voor de Accreditatie.